Tvůrčí a publikační činnost

2022

Literatura jako svědectví paměti. Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. Pod redakcí Libora Pavery. Praha : Verbum, 2022. 552 s. ISBN 978-80-88507-00-0  (Projekt a redakce celé knihy.)

PAVERA, Libor. K současné metodologii poznávání středověké lyriky. In. Literatura jako svědectví paměti. Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. Praha : Verbum, 2022, s. 352–366. ISBN 978-80-88507-00-0

PAVERA, Libor. František Všetička devadesátiletý. Slavica Litteraria, 22, 2022, 2, s. 155–162.

RADULOVIĆ, B., JOVANOVIĆ, T. ., GADUŠOVÁ, Z. ., HAŠKOVÁ, A., & PAVERA, L. . (2022). Mentor’s Perception of the Future Science Teacher’s Teaching Practice. Journal of Education Culture and Society13(1), 145–155. https://doi.org/10.15503/jecs2022.1.145.155 (WoS)

KHOMAMRI, F., SOLEIMANI, M., GADUŠOVÁ, Z., & PAVERA, L. (2022). A New Window on Interaction: Does Mindfulness Play a Role?. Journal of Education Culture and Society13(2), 155–170. https://doi.org/10.15503/jecs2022.2.155.170 (WoS)

PAVERA, Libor. Krátké zamyšlení nad změnami a výzvami v českém školství. In. Schola nova, quo vadis? 2022. Sborník recenzovaných příspěvků 7. ročníku mezinárodní vědecké konference. Eds. Kateřina Berková a Katarína Krpálková Krelová. Praha : Extrasystem, 2022, s. 99–104. ISBN 978-80-87570-59-3 (http://www.extrasystem.com/9788087570593.pdf, za spoluautorku uvedena Jana Wagenknechtová.)

PAVERA, Libor, KLIMSZOVÁ, Slavomíra a kol. Vzdělávání mentorů. Praha: Verbum, 2022. 278 stran. ISBN 978-80-87800-99-7.

HAŠKOVÁ, Alena – HORVÁTH, Kinga a kol. Vademecum mentora. Praha : Verbum, 2022, s. 213–257. ISBN 978-80-87800-98-0 (Spolu s K. Krpálkovou Krelovou, T. Vacínovou a L. Holečkovou autorství kapitoly Komunikácia a zvládanie konfliktu.)

RADULOVIĆ, Branka i sar. Obuka mentora : Materijali i zadaci. Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2022, s. 145–273. ISBN 978-86-499-0269-5 (Spolu s K. Krpálkovou Krelovou, T. Vacínovou a L. Holečkovou autorství kapitoly Komunikacija i upravljanje konfliktima.)

PAVERA, Libor. Tendence a trendy vybraných literárněvědných soustav v posledních letech (ČR, Slovensko, Polsko). In. POSPÍŠIL, Ivo a kol. Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. Kolektivní monografie. Brno : ČAS, 2022, s. 143–148. ISBN 978-80-88296-17-1

PAVERA, Libor. Bohemistika s přesahem. In. POSPÍŠIL, Ivo a kol. Střední Evropa včera a dnes : III. Kolektivní monografie. Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2022, s. 135–138. ISBN 978-80-88296-16-4

2021

PAVERA, Libor. Projekt Mentra Training, jeho řešení, struktura a cíle. Schola nova, quo vadis? 2020. Vol. VI Praha : Extrasystem, 2021. (Sborník z mezinárodní konference.)

PAVERA, Libor, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Drahomír Šajtar aneb Umění stylu : I. Praha : Verbum, 2021. (Kolektivní monografie, v tisku.)

2020

PAVERA, Libor: Jan Masaryk a české školství. In. Média a vzdělávání. Sborník z mezinárodní konference 2020. Praha: Extrasystém, 2020. (Indexováno ve WoS.)

PAVERA, Libor: Učitelé ekonomických předmětů v ČR: stav, struktura, výhledy. In. Media4u, 4/2020 (Praha). (časopis v databázi Erih+)

PAVERA, Libor – KABELKA, Michal: Time management a jeho využití u žáků střední školy. In: PAVERA, Libor – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína – NOVÁK, Jaromír et al. Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů : Kolektivní monografie. Praha: Extrasystem, 2020. (Kapitola v kolektivní monografii.)

PAVERA, Libor–KABELKA, Michal: Time management posluchačů obchodních akademií (příspěvek k tématu). In: PAVERA, Libor – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína (ed.). Schola nova, quo vadis? 2020. Vol. V. Praha : Extrasystem, 2020. (Abstrakt ve sborníku z mezinárodní konference.)

PAVERA, Libor: Drahomír Šajtar jako zakladatel a spolupracovník časopisů v českém Slezsku. Media i Społeczeństwo (Polsko), 13/ 2020, s. 53-64. http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/13/03-Libor-Pavera.pdf

PAVERA, Libor: Славянские проповедники Константин-Кирилл и Мефодий и их наследие в интерпретации палеослависта и педагога Йозефа Вашицы. Slavica Litteraria (MU v Brně), 2/2020.

2019

PAVERA, Libor. Kruhy kolem : II. Praha-Bielsko-Biała : Verbum – Wydawnictwo Naukowe ATH, 2019. ISBN 978-80-87800-62-1  (Verbum); ISBN 978-83-66249-15-8 (ATH).

PAVERA, Libor – CUDLÍNOVÁ, Veronika: Příspěvek k osobnosti učitele ekonomických předmětů (vzdělání, rozsah praxe, příprava současných učitelů ekonomických předmětů) In: Schola nova, quo vadis? 2019. Praha: Extrasystem, Vol. IV., 2019, s.112–119. ISBN 978-80-87570-44-9.

PAVERA, Libor – CUDLÍNOVÁ, Veronika: Kompetence a výuka v hodnocení učitelů.In: Schola nova, quo vadis? 2019. Praha: Extrasystem, Vol. IV., 2019, s.119–137.ISBN 978-80-87570-44-9.

PAVERA, Libor. Na okraj české reformace. Slavia Centralis 2019, št. 1, s. 45-55, p-ISSN: 1855-6302, e-ISSN: 2385-8753  http://slaviacentralis.uni-mb.si/arhiv/2019-1/

2018

PAVERA, Libor. Nad proměnami učitelství ekonomických předmětů v průběhu sta let. In. Sto let financí a účetnictví na území České republiky. Red. Leoš Vítek. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2018. 304 s. ISBN 978-80-245-2286-9.

PAVERA, Libor. Vysokoškolský učitel – jeho prestiž ve společnosti, motivovanost a společenská role. In. Králová, Alena a kol. Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů. Praha: VŠE, 2018, s. 6–14. ISBN 978-80-245-2268-5

PAVERA, Libor. Teaching of economic subjects after 1918 in the Czech Republic – Učitelství ekonomických předmětů po roce 1918 v ČR. In. Média a vzdělávání 2018 – Media & Education 2018 Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference. Praha: Extrasystem, 2018, s. 181–185.  ISBN 978–80–87570–41–8 (indexováno ve WoS)

ASZTALOS, Ondřej – PAVERA, Libor. Vzdělávání v ekonomických předmětech ve století Československa. In: Schola nova, quo vadis? –Sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha, 15. 11. 2018. Praha: Extrasystem Praha, 2018, s. 11–22. eISBN 978-80-87570-40-1

PAVERA, Libor. Poznámky k projektu o komplexním výzkumu učitelů ekonomických předmětů v České republice. In: Schola nova, quo vadis? Sborník recenzovaných příspěvků 3.ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Extrasystem Praha, 2018, s. 137–143. eISBN 978-80-87570-40-1.

PAVERA, Libor. Kapitola z dějin vysokého školství I. In. Współczesny świat słowiański III. Krzysztof Feruga a Agata Ostrowska-Knapik a kol. Praha : Verbum, 2018. s. 129–144. – online zdroj ISBN 978-80-87800-42-3 (online : ePub)  http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkok-e.

PAVERA, Libor. Tvůrcí činnost dvou českých badatelů o „literárním Slezsku“. In. Staropolskie teksty i konteksty. 8, Tom jubileuszowy poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin. Pod red. Teresy Banaś-Korniak, Beaty Stuchlik-Surowiak, Dariusza Rotta i Jacka Kwoska. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 133–148.  p-ISSN: 0208-6336, p-ISBN: 978-83-226-3415-8, p-ISBN: 978-83-226-3416-5 – Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3720

PAVERA, Libor: Žánrová „čistota“ v elektronických a tištěných textech. In. Pospíšil, Ivo–Zelenka, Miloš–Paučová, Lenka, ed. Česká slavistika 2018. 1. vydání. Brno: Česká asociace slavistů, 2018, s. 137–150. ISBN 978-80-88296-00-3.

2017

PAVERA, Libor. Australské česko-slovenské časopisy, školství a spolková činnost. In.  Klíčové problémy současné slavistiky. Kolektivní monografie. Ed. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka a Lenka Paučová. Brno: ČAS, 2017, s. 149-158. ISBN 978-80-906798-3-2

PAVERA, Libor. Návraty k tradiční rétorice v současné literární vědě? Philologia 26, 2016, 2, s. 37–50. https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Ustavy/Ustav_filologickych_studii/Philologia/TLAC_-Philologia_2-2016__1.pdf

PAVERA, Libor a kol. Polonistka a bohemistka Marie Sobotková. Praha: Verbum, 2017. ISBN 978-80-87800-41-6.

Odešla slavistka prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková. Slavica Litteraria, 20, 2017, č. 1, s. 107-111. 1212-1509 (print); 2336-4491 (online) http://hdl.handle.net/11222.digilib/136589

2016

PAVERA, Libor. Nad některými aspekty současných středoškolských učebnic, aneb má genologie stále své místo při výuce (národní) literatury? Slavica Litteraria 18, 2015, 2, s. 141–157. ISSN1212-1509

PAVERA, Libor. Jiří Fiala sedmdesátiletý. Slavica Litteraria 18, 2015, 2, s. 205–209. ISSN1212-1509

PAVERA, Libor. Slovensko a antropologie Slováka v české rozhlasové reportáži. In. Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech : kolektivní monografie. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Česká asociace slavistů, 2016, s. 143-152. ISBN 978-80-906183-3-6

2015

PAVERA, Libor. K definování „nové etiky“. In. Ekonomické vzdelávanie v SR a ČR. Bratislava: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2015, ISBN 978-80-225-4095-7.

PAVERA, Libor a kol. Marketingová a mediální komunikace dnes : sv. IV. Praha: Verbum, 2015. 194 s. ISBN 978-80-87800-08-9

PAVERA, Libor – VALEŠ, Jiří. Klamavá reklama a její etické aspekty. In. Marketingová amediální komunikace dnes : sv. IV. Praha: Verbum, 2015, s. 111–129. ISBN 978-80-87800-08-9

PAVERA, Libor – SVOBODOVÁ, Martina. K efektivitě vybraných reklam v ČR. In. Marketingová amediální komunikace dnes : sv. IV. Praha: Verbum, 2015, s. 131–161. ISBN 978-80-87800-08-9

PAVERA, Libor. Předmět Etika v 21. století, megatrendy a udržitelný rozvoj jako integrující součást studia učitelů ekonomických předmětů. Media4u Magazine. 2015. sv. 12, č. 1, s. 1–8. ISSN 1214-9187. URL: http://media4u.cz/mm012015.pdf

BERKOVÁ, Kateřina, KREJČOVÁ, Kristýna, PAVERA, Libor, PASIAR, Ladislav, ČONKOVÁ, Andrea, CHMELÁROVÁ, Zuzana. Osobnost učitele v ekonomickém vzdělávání. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2015. ISBN 978-80-225-4225-8. (kniha, počet stran: 312)

PAVERA, Libor. Slovník a učebnice jako vyučovací pomůcka? In. Kontexty literární vědy V. Ed. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Praha–Brno: Literárněvědná společnost při AV ČR–Tribun, 2015, s. 158–163. ISBN 978-80-263-0928-4

PAVERA, Libor. Nad některými aspekty současných středoškolských učebnic…Slavica Litteraria (MU vBrně) 18, 2015, 2, s. 141–157. ISSN 1212-1509

2014

PAVERA, Libor. Globalizační trendy, média, nová etika a reklama. In. O interpretácii uměleckého textu 27: Intermediálny rozmer tvorby pre deti a mládež. Zostavili Miroslava Režná a Hana Zeleňáková. Nitra: UKF, 2014, s. 208–219. ISBN 978-80-558-0715-7

PAVERA, Libor.K etickým aspektům při výuce (ekonomických) předmětů. In. PASIAR, L. –KOPÁSKOVÁ, J. (ed.). Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Bratislava: EU Bratislava, 2014, ISBN 978-80-225-3960-9.

2011

PAVERA, Libor: Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy polskiej na język czeski – przyczynek do dialogu kultur. Przekłady Literatur Słowiańskich, 2011, Tom 2, Numer 1, s. 188-202. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeklady_Literatur_Slowianskich/Przeklady_Literatur_Slowianskich-r2011-t2-n1/Przeklady_Literatur_Slowianskich-r2011-t2-n1-s188-202/Przeklady_Literatur_Slowianskich-r2011-t2-n1-s188-202.pdf

Práce autorsko-redakční z posledního období, např.

PAVERA, Libor – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína a kol. Schola nova, quo vadis? : 2020. Sborník abstraktů z V. mezinárodní konference. Praha : Extrasystem, 2020. ISBN 978-80-87570-52-4

PAVERA, Libor –KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína –NOVÁK, Jaromír a kol. Pohledy na středoškolského učitele ekonomických předmětů : Kolektivní monografie. Praha: Extrasystem, 2020. ISBN 978-80-87570-48-7

Tvorba případových studií v rámci projektu VŠE (zadavatel MŠMT)

Řešené projekty:

Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách vČR, poskytovatel: MŠMT (v rámci IGS VŠE), vedoucí řešitelského týmu, 2018—2020.

Mentor Training, poskytovatel: Evropská komise (Erasmus+), vedoucí týmu spoluřešitele (za VŠE), řešení 2021—2024.