Tvůrčí a publikační činnost

2023

PAVERA, Libor. Integrace AI do škol: Nová éra vzdělávacích metod pro 21. století. In. Média a vzdělávání 2023. Praha : Extrasystem, 2023. (V tisku.)

PAVERA, Libor. Úvod do problematiky šikanování učitelů ve vztahu ke vzdělávání v 21. století. In. Schola nova, quo vadis. 2023. Sborník recenzovaných příspěvků z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha : VŠE, 2023, s. 148–153.

PAVERA, Libor. Nesamozřejmost irénismu : K metodologické povaze zkoumaného jevu. In. Slavica Litteraria 26, 2023, nr 2, s. 7–13. ISSN 1212-1509 (print), ISSN 2336-4491 (online)

PAVERA, Libor. Czech Interwar Literature: How It Was Affected by the Cultural and Philosophical Currents of Europe from the “Great War” to Munich 1938. In. Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries, 2(2), s. 163–192. doi: 10.55159/tri.2023.0102.07 Navštívit

PAVERA, Libor. Periodization of Art and Literature: A Historical Perspective. In. Slavica Litteraria 26, 2023, nr 1, s. 55–63. ISSN 1212-1509 (print), ISSN 2336-4491 (online) Navštívit

PAVERA, Libor. The Meaning of Genre Studies in the Genre Situation of the 21st Century. In. Zagadnienia Rodzajów Literackich, LXVI, 2023, z. 1, s. 95–103. ISSN 0084-4446 | e-ISSN 2451-033 Navštívit

PAVERA, Libor (with Dusan Bajan, Viliam Judak, Radoslav Lojan, Lenka Mroskova). Developing Moral Competencies in the Training of Social Workers. In. Acta Missiologica, vol. 17, nr 1 (may 2023), s. 144–150. | ISSN 1337-7515 (Print) | ISSN 2453-7160 (On-line) (WoS)

PAVERA, Libor. Foret, Miroslav a Turnerová, Lenka, 2023. Pro kreativní a udržitelný marketingový management. In. Markeging Science & Inspirations, 2, 2023, s. 57–58. ISSN 1338-7944

2022

Literatura jako svědectví paměti. Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. Pod redakcí Libora Pavery. Praha : Verbum, 2022. 552 s. ISBN 978-80-88507-00-0  (Projekt a redakce celé knihy.) Navštívit

PAVERA, Libor. K současné metodologii poznávání středověké lyriky. In. Literatura jako svědectví paměti. Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. Praha : Verbum, 2022, s. 352–366. ISBN 978-80-88507-00-0

PAVERA, Libor. František Všetička devadesátiletý. Slavica Litteraria, 22, 2022, 2, s. 155–162.

RADULOVIĆ, B., JOVANOVIĆ, T. ., GADUŠOVÁ, Z. ., HAŠKOVÁ, A., & PAVERA, L. . (2022). Mentor’s Perception of the Future Science Teacher’s Teaching Practice. Journal of Education Culture and Society13(1), 145–155. https://doi.org/10.15503/jecs2022.1.145.155 (WoS)

KHOMAMRI, F., SOLEIMANI, M., GADUŠOVÁ, Z., & PAVERA, L. (2022). A New Window on Interaction: Does Mindfulness Play a Role?. Journal of Education Culture and Society13(2), 155–170. https://doi.org/10.15503/jecs2022.2.155.170 (WoS)

PAVERA, Libor. Krátké zamyšlení nad změnami a výzvami v českém školství. In. Schola nova, quo vadis? 2022. Sborník recenzovaných příspěvků 7. ročníku mezinárodní vědecké konference. Eds. Kateřina Berková a Katarína Krpálková Krelová. Praha : Extrasystem, 2022, s. 99–104. ISBN 978-80-87570-59-3 (http://www.extrasystem.com/9788087570593.pdf, za spoluautorku uvedena Jana Wagenknechtová.)

PAVERA, Libor, KLIMSZOVÁ, Slavomíra a kol. Vzdělávání mentorů. Praha: Verbum, 2022. 278 stran. ISBN 978-80-87800-99-7. Navštívit

HAŠKOVÁ, Alena – HORVÁTH, Kinga a kol. Vademecum mentora. Praha : Verbum, 2022, s. 213–257. ISBN 978-80-87800-98-0 (Spolu s K. Krpálkovou Krelovou, T. Vacínovou a L. Holečkovou autorství kapitoly Komunikácia a zvládanie konfliktu.)

RADULOVIĆ, Branka i sar. Obuka mentora : Materijali i zadaci. Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2022, s. 145–273. ISBN 978-86-499-0269-5 (Spolu s K. Krpálkovou Krelovou, T. Vacínovou a L. Holečkovou autorství kapitoly Komunikacija i upravljanje konfliktima.)

PAVERA, Libor. Tendence a trendy vybraných literárněvědných soustav v posledních letech (ČR, Slovensko, Polsko). In. POSPÍŠIL, Ivo a kol. Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. Kolektivní monografie. Brno : ČAS, 2022, s. 143–148. ISBN 978-80-88296-17-1

PAVERA, Libor. Bohemistika s přesahem. In. POSPÍŠIL, Ivo a kol. Střední Evropa včera a dnes : III. Kolektivní monografie. Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2022, s. 135–138. ISBN 978-80-88296-16-4

2021

PAVERA, Libor. Projekt Mentra Training, jeho řešení, struktura a cíle. Schola nova, quo vadis? 2020. Vol. VI Praha : Extrasystem, 2021. (Sborník z mezinárodní konference.)

PAVERA, Libor, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Drahomír Šajtar aneb Umění stylu : I. Praha : Verbum, 2021. (Kolektivní monografie, v tisku.)

2020

PAVERA, Libor: Jan Masaryk a české školství. In. Média a vzdělávání. Sborník z mezinárodní konference 2020. Praha: Extrasystém, 2020. (Indexováno ve WoS.)

PAVERA, Libor: Učitelé ekonomických předmětů v ČR: stav, struktura, výhledy. In. Media4u, 4/2020 (Praha). (časopis v databázi Erih+)

PAVERA, Libor – KABELKA, Michal: Time management a jeho využití u žáků střední školy. In: PAVERA, Libor – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína – NOVÁK, Jaromír et al. Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů : Kolektivní monografie. Praha: Extrasystem, 2020. (Kapitola v kolektivní monografii.)

PAVERA, Libor–KABELKA, Michal: Time management posluchačů obchodních akademií (příspěvek k tématu). In: PAVERA, Libor – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína (ed.). Schola nova, quo vadis? 2020. Vol. V. Praha : Extrasystem, 2020. (Abstrakt ve sborníku z mezinárodní konference.)

PAVERA, Libor: Drahomír Šajtar jako zakladatel a spolupracovník časopisů v českém Slezsku. Media i Społeczeństwo (Polsko), 13/ 2020, s. 53-64. http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/13/03-Libor-Pavera.pdf

PAVERA, Libor: Славянские проповедники Константин-Кирилл и Мефодий и их наследие в интерпретации палеослависта и педагога Йозефа Вашицы. Slavica Litteraria (MU v Brně), 2/2020.

2019

PAVERA, Libor. Kruhy kolem : II. Praha-Bielsko-Biała : Verbum – Wydawnictwo Naukowe ATH, 2019. ISBN 978-80-87800-62-1  (Verbum); ISBN 978-83-66249-15-8 (ATH).

PAVERA, Libor – CUDLÍNOVÁ, Veronika: Příspěvek k osobnosti učitele ekonomických předmětů (vzdělání, rozsah praxe, příprava současných učitelů ekonomických předmětů) In: Schola nova, quo vadis? 2019. Praha: Extrasystem, Vol. IV., 2019, s.112–119. ISBN 978-80-87570-44-9.

PAVERA, Libor – CUDLÍNOVÁ, Veronika: Kompetence a výuka v hodnocení učitelů.In: Schola nova, quo vadis? 2019.Praha: Extrasystem, Vol. IV., 2019, s.119–137.ISBN 978-80-87570-44-9.

PAVERA, Libor. Na okraj české reformace. Slavia Centralis 2019, št. 1, s. 45-55, p-ISSN: 1855-6302, e-ISSN: 2385-8753  http://slaviacentralis.uni-mb.si/arhiv/2019-1/

2018

PAVERA, Libor. Nad proměnami učitelství ekonomických předmětů v průběhu sta let. In. Sto let financí a účetnictví na území České republiky. Red. Leoš Vítek. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2018. 304 s. ISBN 978-80-245-2286-9. 

PAVERA, Libor. Vysokoškolský učitel – jeho prestiž ve společnosti, motivovanost a společenská role. In. Králová, Alena a kol. Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů. Praha: VŠE, 2018, s. 6–14. ISBN 978-80-245-2268-5

PAVERA, Libor. Teaching of economic subjects after 1918 in the Czech Republic – Učitelství ekonomických předmětů po roce 1918 v ČR. In. Média a vzdělávání 2018 – Media & Education 2018 Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference. Praha: Extrasystem, 2018, s. 181–185.  ISBN 978–80–87570–41–8 (indexováno ve WoS)

ASZTALOS, Ondřej – PAVERA, Libor. Vzdělávání v ekonomických předmětech ve století Československa. In: Schola nova, quo vadis? –Sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha, 15. 11. 2018. Praha: Extrasystem Praha, 2018, s. 11–22. eISBN 978-80-87570-40-1

PAVERA, Libor. Poznámky k projektu o komplexním výzkumu učitelů ekonomických předmětů v České republice. In: Schola nova, quo vadis? Sborník recenzovaných příspěvků 3.ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Extrasystem Praha, 2018, s. 137–143. eISBN 978-80-87570-40-1.

PAVERA, Libor. Kapitola z dějin vysokého školství I. In. Współczesny świat słowiański III. Krzysztof Feruga a Agata Ostrowska-Knapik a kol. Praha : Verbum, 2018. s. 129–144. – online zdroj ISBN 978-80-87800-42-3 (online : ePub)  http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkok-e.

PAVERA, Libor. Tvůrcí činnost dvou českých badatelů o „literárním Slezsku“. In. Staropolskie teksty i konteksty. 8, Tom jubileuszowy poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin. Pod red. Teresy Banaś-Korniak, Beaty Stuchlik-Surowiak, Dariusza Rotta i Jacka Kwoska. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 133–148.  p-ISSN: 0208-6336, p-ISBN: 978-83-226-3415-8, p-ISBN: 978-83-226-3416-5 – Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3720

PAVERA, Libor: Žánrová „čistota“ v elektronických a tištěných textech. In. Pospíšil, Ivo–Zelenka, Miloš–Paučová, Lenka, ed. Česká slavistika 2018. 1. vydání. Brno: Česká asociace slavistů, 2018, s. 137–150. ISBN 978-80-88296-00-3.

2017

PAVERA, Libor. Australské česko-slovenské časopisy, školství a spolková činnost. In.  Klíčové problémy současné slavistiky. Kolektivní monografie. Ed. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka a Lenka Paučová. Brno: ČAS, 2017, s. 149-158. ISBN 978-80-906798-3-2

PAVERA, Libor. Návraty k tradiční rétorice v současné literární vědě? Philologia 26, 2016, 2, s. 37–50. https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Ustavy/Ustav_filologickych_studii/Philologia/TLAC_-Philologia_2-2016__1.pdf

PAVERA, Libor a kol. Polonistka a bohemistka Marie Sobotková. Praha: Verbum, 2017. ISBN 978-80-87800-41-6.

Odešla slavistka prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková. Slavica Litteraria, 20, 2017, č. 1, s. 107-111. 1212-1509 (print); 2336-4491 (online) http://hdl.handle.net/11222.digilib/136589

2016

PAVERA, Libor. Nad některými aspekty současných středoškolských učebnic, aneb má genologie stále své místo při výuce (národní) literatury? Slavica Litteraria 18, 2015, 2, s. 141–157. ISSN1212-1509

PAVERA, Libor. Jiří Fiala sedmdesátiletý. Slavica Litteraria 18, 2015, 2, s. 205–209. ISSN1212-1509

PAVERA, Libor. Slovensko a antropologie Slováka v české rozhlasové reportáži. In. Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech : kolektivní monografie. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Česká asociace slavistů, 2016, s. 143-152. ISBN 978-80-906183-3-6

2015

PAVERA, Libor. K definování „nové etiky“. In. Ekonomické vzdelávanie v SR a ČR. Bratislava: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2015, ISBN 978-80-225-4095-7.

PAVERA, Libor a kol. Marketingová a mediální komunikace dnes : sv. IV. Praha: Verbum, 2015. 194 s. ISBN 978-80-87800-08-9

PAVERA, Libor – VALEŠ, Jiří. Klamavá reklama a její etické aspekty. In. Marketingová amediální komunikace dnes : sv. IV. Praha: Verbum, 2015, s. 111–129. ISBN 978-80-87800-08-9

PAVERA, Libor – SVOBODOVÁ, Martina. K efektivitě vybraných reklam v ČR. In. Marketingová amediální komunikace dnes : sv. IV. Praha: Verbum, 2015, s. 131–161. ISBN 978-80-87800-08-9

PAVERA, Libor. Předmět Etika v 21. století, megatrendy a udržitelný rozvoj jako integrující součást studia učitelů ekonomických předmětů. Media4u Magazine. 2015. sv. 12, č. 1, s. 1–8. ISSN 1214-9187. URL: http://media4u.cz/mm012015.pdf

BERKOVÁ, Kateřina, KREJČOVÁ, Kristýna, PAVERA, Libor, PASIAR, Ladislav, ČONKOVÁ, Andrea, CHMELÁROVÁ, Zuzana. Osobnost učitele v ekonomickém vzdělávání. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2015. ISBN 978-80-225-4225-8. (kniha, počet stran: 312)

PAVERA, Libor. Slovník a učebnice jako vyučovací pomůcka? In. Kontexty literární vědy V. Ed. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Praha–Brno: Literárněvědná společnost při AV ČR–Tribun, 2015, s. 158–163. ISBN 978-80-263-0928-4

PAVERA, Libor. Nad některými aspekty současných středoškolských učebnic…Slavica Litteraria (MU vBrně) 18, 2015, 2, s. 141–157. ISSN 1212-1509

2014

PAVERA, Libor. Globalizační trendy, média, nová etika a reklama. In. O interpretácii uměleckého textu 27: Intermediálny rozmer tvorby pre deti a mládež. Zostavili Miroslava Režná a Hana Zeleňáková. Nitra: UKF, 2014, s. 208–219. ISBN 978-80-558-0715-7

PAVERA, Libor.K etickým aspektům při výuce (ekonomických) předmětů. In. PASIAR, L. –KOPÁSKOVÁ, J. (ed.). Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Bratislava: EU Bratislava, 2014, ISBN 978-80-225-3960-9.

2011

PAVERA, Libor: Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy polskiej na język czeski – przyczynek do dialogu kultur. Przekłady Literatur Słowiańskich, 2011, Tom 2, Numer 1, s. 188-202. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeklady_Literatur_Slowianskich/Przeklady_Literatur_Slowianskich-r2011-t2-n1/Przeklady_Literatur_Slowianskich-r2011-t2-n1-s188-202/Przeklady_Literatur_Slowianskich-r2011-t2-n1-s188-202.pdf

Práce autorsko-redakční z posledního období, např.

PAVERA, Libor – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína a kol. Schola nova, quo vadis? : 2020. Sborník abstraktů z V. mezinárodní konference. Praha : Extrasystem, 2020. ISBN 978-80-87570-52-4 

PAVERA, Libor –KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína –NOVÁK, Jaromír a kol. Pohledy na středoškolského učitele ekonomických předmětů : Kolektivní monografie. Praha: Extrasystem, 2020. ISBN 978-80-87570-48-7 

Tvorba případových studií v rámci projektu VŠE (zadavatel MŠMT)

Řešené projekty: 

Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách vČR, poskytovatel: MŠMT (v rámci IGS VŠE), vedoucí řešitelského týmu, 2018—2020.

Mentor Training, poskytovatel: Evropská komise (Erasmus+), vedoucí týmu spoluřešitele (za VŠE), řešení 2021—2024.